Description of assignment 40015   Sundsvall  

Back to the assignment list
Vi söker nu en konsult inom förstudie med erfarenhet av migrationsfrågor och lagstiftning kring tillfälligt arbete i annat EU land till en spännande kund Stockholm. Bakgrundsinformation: Vid arbete inom flera länder i EU/EES eller Schweiz så behöver den anställde ha ett intyg från arbetsgivaren om att man är inskriven i ett socialförsäkringssystem (benämns A1). Intyget beställs via Försäkringskassan eller motsvarande i respektive land och ska på anmodan kunna visas upp för landets myndigheter som den anställde vistas i. Processen för hur intyg beställs varierar mellan länderna liksom omständigheterna om när intyget behövs beroende på vem som reser samt förutsättningarna för aktuell tjänsteresa. Innehåll och uppdragets omfattning: • Faktainhämtning kring aktuella regler • Benchmarking, cost benefit analys, riskanalys • Möten med berörda sakägare • Faktainhämtning och lämplighetsanalys (ej upphandling) av aktuella systemstöd på marknaden • Skriftlig och muntlig redovisning med tydliga rekommendationer om hur kund bör hantera sakfrågan och om tillämpligt var ägarskap inom organisation ska ligga, hur processerna ska se och vilket systemstöd som eventuellt bör användas för att underlätta ansökningsförfarandet. Beskrivning av uppdraget mer i detalj: Kund är intresserade av att veta mer om hur andra företag hanterar processerna med utgångspunkt från att detta i första hand berör verksamheterna och de anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland. Kunden har även verksamhet i andra länder via dotterbolaget som finns i Brasilien, Tyskland, Nederländerna, Kina, Polen, Singapore, Turkiet, UK och USA. Studien ska inkludera samtliga verksamheter och mynna ut i rekommendationer om hur koncernen ska hantera processerna kring A1 och hur respektive lands processer behöver se ut. Kunden är även intresserade av att förstå hur ett eventuellt systemstöd för att hantera ansökningarna skulle fungera och om delar av detta behöver hanteras internt eller outsourcas. Någon upphandling av systemstöd är dock inte aktuellt i det här uppdraget. Som ett logistikföretag så genomförs dagligen lastbilstransporter inom EU utöver de tjänsteresor som beställs via resebyrån. Det är därför viktigt att även förstå om och hur godsverksamheten eventuellt berörs. Genomförande av uppdraget: Uppdraget kan eventuellt genomföras på distans med enstaka besök till huvudkontoret. Förväntat resultat: Skriftlig rapport med muntlig redovisning innehållande tolkning av regler, benchmarking, cost/benefit, riskanalys samt tydliga rekommendationer om hur kunden bör hantera sakfrågan. Det ska också framgå var ägarskap inom organisation ska ligga, processerna i helhet, för respektive land och vilket systemstöd och/eller outsourcing som eventuellt bör användas. Kunskapsöverföring: Inhämtning sker till stora delar från externa källor men kundens Travel Manager informerar om hur företagets tjänsteresor hanteras idag. Övriga sakägare identifieras efterhand. Kravspecifikation: Erfarenhet från tidigare förstudier inom Norden med tekniska systemstöd involverade. Bör-krav: Erfarenhet av migrationsfrågor, socialförsäkringsfrågor, lagstiftning kring tillfälligt arbete i annat EU land Språkkunskaper: Svenska och engelska. Tidplan: Start så snart som möjligt med önskat avslut senast 30 september 2023. Förväntat semesteruppehåll mellan 26 juni-6 augusti 2023. Start: ASAP Slut: 2023-09-30 Placering: Stockholm/Solna
Log in to apply for this assignment
Username
Password